Programa

Ikastaroko gai-aurkibidea

Ikasgaia Orduak Egunak
1 Oinarrizko kontzeptuak.
Ekonomia Ituna.
Zergen arloko prozedurak eta baliabideak.
20 5
2 Sozietateak eta kooperatibak. 24 6
3 Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga eta nazioarteko zergapetze bikoitzaren inguruko hitzarmenak. 8 2
4 PFEZ. 24 6
5 Ondarearen gaineko zerga. 4 1
6 Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga. 8 2
7 BEZ. 24 6
8 Zerga bereziak. 8 2
9 Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga. 8 2
10 Toki ogasunak. Ondasun higiezinen gaineko zerga. Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga. 8 2
GUZTIRA 136 34

Guztira 136 irakastordu + 3 hilabeteko borondatezko praktikak, hala badagokio.

OHARRA: 3 ibilbide aukeran (informazio gehiago “Prezioak eta Deskontuak” atalean).