Programa – 2. Modulua

Modulua: zuzeneko zergak

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (pfez) gure zerga-sistemako tributu funtsezkoenetako bat da, pertsona fisiko orori zuzenean eragiten diolako, bai beste zergadunekiko harremanak direla eta, bai lanagatik edo jarduera ekonomikotik jasotzen dituzten errentak direla medio; izan ere, zerga hori subjektu pasiboak eskuratutako errenta guztiei aplikatzen zaie.

Ikasleak behar dituen ezagutzak jasoko ditu, zerga oinarriaren osagai bakoitzaren etekin garbia zehazteko eta ordaindu edo itzuli beharreko zenbateko likidoa kalkulatzeko, zergari dagokion kenkarien eta hobarien araubidea berrikusi ondoren.

Zehazki, honako hauek aztertuko dira, zerga honi dagokionez:

 • Zerga-egitatea eta salbuespenak.
 • Lanaren etekinak.
 • Jarduera ekonomikoen etekinak.
 • Kapital higigarriaren zein higiezinaren etekinak.
 • Ondare irabaziak eta galerak.
 • Errenta-egozpenak.
 • Zerga oinarria eta likidazio oinarria kalkulatzea.
 • Kuota osoa zehaztea.
 • Kuotako kenkariak.
 • Kuota likidoa eta emaitza kuota zehaztea (ordaintzeko, zero edo itzultzeko).
 • Baterako zerga-ordainketaren arau bereziak.
 • Zergaldia eta sortzapena.

Sozietateen gaineko zerga sozietateek eta nortasun juridikoa duten gainerako erakundeek egindako eragiketen ondorioz sorturiko errentaren gainean aplikatzen da, pertsona fisikoek eskuratutako errentak kargatzeaz arduratzen den pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontrapuntu gisa; horrekin batera, gure zerga-sistemaren oinarria da.

Azkenik, ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga ezagutzea ezinbestekoa da zerga-aholkularitzan jardun nahi izan duen pertsona ororentzat, espainiako ekonomia gero eta nazioartekoagoa delako; alde batetik, gero eta gehiago dira espainian presente dauden atzerriko enpresak, eta bestetik, hemengoei dagokienez, gero eta enpresa gehiagok atzerrian garatzen dute jarduera; horrez gain, ugaritu egin dira gizarte- eta ekonomia-harremanak, herrialde bateko mugak igarotzen dituztenak.